EDUKACJA

Darmowe posiłki w szkole

Każde dziecko powinno mieć zapewniony obiad w szkole. To z jednej strony pozwoli kształcić dobre nawyki żywieniowe, a z drugiej strony odciąży budżety gospodarstw domowych. Bezpłatne posiłki będą wegetariańskie i wegańskie, celem wprowadzenia dzieci i młodzież w zdrowe, przyjazne środowisku i pełnowartościowe odżywianie.

Nowoczesny program nauczania

Polski program nauczania jest przestarzały, a szkoła nie wykorzystuje potencjału uczniów. Proponujemy nowoczesny program nauczania oparty na współpracy oraz dyskusji uczniów i nauczycieli. Szkoły w XXI wieku powinny zrezygnować z przekazywania wyłącznie teorii, a skupić się także na rozwoju praktycznych umiejętności. Osoby uczące się powinny móc zdobywać potrzebne doświadczenie dzięki uczestnictwu w warsztatach oraz tworzeniu projektów. Taka organizacja zajęć nauczyłaby odpowiedzialności oraz radzenia sobie z problemami, dzięki czemu uczniowie uzyskaliby narzędzia ułatwiające rozpoczęcie dorosłego życia.

Odchudzenie podstawy programowej

W obecnych warunkach osoby uczące się są przeciążone przeładowaną podstawą programową wymagającą od nich szczegółowej wiedzy z każdej dziedziny. Chcemy zmienić ten stan rzeczy i dać uczniowi więcej wyboru wobec uczęszczanych przedmiotów, jednak oczywiście nie rezygnując z wiedzy ogólnej. Najwyższy czas by odciążyć uczniów i umożliwić sięganie po wymarzone kariery!

Edukacja seksualna

Lekcje wychowania do życia w rodzinie są już przestarzałe i nie uczą młodzieży rozwiązywania problemów dzisiejszych czasów. Dlatego postulujemy o likwidację WDŻ w rodzinie oraz zastąpienie go obowiązkowymi zajęciami edukacji seksualnej z nowoczesnym programem napisanym przez ekspertów w tej dziedzinie, zgodnym z aktualną wiedzą naukową i wytycznymi WHO.

Podwyżki dla nauczycieli

Nauczycielki i nauczyciele powinni mieć zapewnione godne wynagrodzenie, a także stabilne zatrudnienie. Początkujący nauczyciele powinni mieć zagwarantowane zarobki wynoszące minimum 3500 złotych brutto, a dyplomowani nauczyciele i profesorzy od 6000 do 7000 złotych brutto.

Psycholog w każdej szkole

Obecnie dostęp młodych osób do psychologa jest bardzo ograniczony, z tego powodu postulujemy zatrudnienie psychologów we wszystkich placówkach oświatowych oraz obowiązkowe zajęcia z nimi co najmniej w cyklu kwartalnym. Najwyższy czas, by zacząć chronić zdrowie psychiczne młodzieży!

Młodzieżowa Rada w każdym powiecie

Młodzi ludzie muszą mieć wpływ na politykę, zwłaszcza lokalną, dlatego w każdym powiecie należy utworzyć Młodzieżową Radę, w której reprezentanci i reprezentantki szkół będą mogli opiniować decyzje władz lokalnych i proponować autorskie rozwiązania. Działalność w radzie będzie możliwością poznania tego, jak działa samorząd lokalny i wpłynięcia na proces decyzyjny.

Dwa języki obce od 4 klasy szkoły podstawowej

Zdobywanie umiejętności lingwistycznych od najmłodszych lat jest bardzo istotne we współcześnie globalizującym się świecie, choćby dlatego, że to właśnie wtedy przyswajamy te zdolności najszybciej. Oprócz obowiązkowych dwóch języków obcych od 4 klasy podstawówki, należy zmienić sposób prowadzenia lekcji. Powinien być kładziony większy nacisk na komunikatywność w danym języku, powinno zachęcą się uczniów do mówienia właśnie w języku obcym, szczególnie podczas tych lekcji. To właśnie ta umiejętność jest najważniejsza. Rozpowszechnienie zajęć z native speakerami, dałoby kolejne efekty w komunikacji w języku obcym, lekcje stałyby się ciekawsze dla uczniów.

Prawo w szkole

Chcemy realnych działań, które będą miały na celu poprawę przestrzegania praw ucznia i praw nauczycieli. Kuratoria Oświaty powinny regularnie przeprowadzać kontrole statutów szkół pod kątem zgodności z prawem. Notoryczne łamanie prawa oświatowego nie powinno mieć miejsca w szkołach, które mają pomóc nas wychować na praworządnych obywateli. Każdego dnia organizacje pozarządowe wskazują na nieprawidłowości i łamanie prawa w placówkach oświatowych, a to właśnie kuratoria oświaty powinny się tym zajmować. Chcemy również umożliwić zaskarżenie decyzji kuratoriów do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wiemy, że kuratorzy stosują różne wykładnie prawne. My chcemy ich ujednolicenia. Prawa uczniów i pracowników oświaty powinny być takie same w całym kraju!

Większe kompetencje dla samorządów uczniowskich

Chcemy promować powstawanie rad szkół - organów składających się z rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, a zatem zwiększać wpływ uczniów na pracę szkoły poprzez możliwość wpływania na uchwalenie m.in. statutu szkoły.

Ograniczenie zadań domowych

Nie zgadzamy się, aby uczennice i uczniowie byli zmuszani do nocnej pracy w domach nad zadaniami domowymi. To w szkołach powinna odbywać się większość procesu kształcenia, a wolny czas po zajęciach młodzi powinni móc przeznaczać na rozwijanie własnych pasji i relacji ze znajomymi. Postulujemy znaczne ograniczenie nauki poza godzinami lekcyjnymi, które powinny wystarczyć do realizowania większej części materiału.

Prawdziwa godzina wychowawcza

Godziny wychowawcze wyglądają w każdej szkole inaczej - w jednych jest to okazja do odrobienia lekcji, w drugich do pogadania z rówieśnikami, a w innych są dodatkową lekcją z przedmiotu nauczanego przez wychowawcę. My zaś postulujemy, aby wykorzystać ten czas na kwestie, których zawsze w podstawie programowej brakowało, czyli edukacje klimatyczną, antydyskryminacyjną, przełamującą uprzedzenia i stereotypy wobec różnych grup społecznych i przeciwdziałająca przemocy na szkolnych korytarzach, na cykle zajęć z psychologami i pedagogami o psychice i jej zdrowiu, radzeniu sobie ze stresem oraz np. na zajęcia pomagające rozpoznawanie fake newsów, obecnych zagrożeń dezinformacji i skutecznego szukania informacji w sieci.

Edukacja Społeczna

Podstawy przedsiębiorczości to przedmiot archaiczny, który nie odpowiada wyzwaniom, jakie stawia przed młodymi współczesny rynek pracy. Postulujemy więc reformę tego przedmiotu. Naszym zdaniem przekształcony przedmiot - Edukacja Społeczna - powinien zawierać zarówno zagadnienia z zakresu podstaw ekonomii, działania rynku pracy, przedsiębiorczości, ale również podstawy prawa, o których właściwie nie uczy się w szkole średniej. Bez wiedzy o tym, jakie prawa i w jakim zakresie nas obowiązują oraz gdzie szukać pomocy w przypadku naruszenia naszych praw, nie będziemy mogli być odpowiedzialnymi obywatelami.

Opieka dentystyczna dla wszystkich uczniów i uczennic

Każdy uczeń będzie objęty bezpłatną opieką stomatologiczną, na którą będzie składać się zarówno leczenie, jak i profilaktyka zdrowotna. Chcemy poprzez współpracę szkół z lokalnymi gabinetami stomatologicznymi albo tzw. ''dentobusy'' rozwiązać problemy młodych Polek i Polaków z próchnicą.

Tęczowy Piątek pod patronatem ministerstwa

Szkoły są miejscem dla każdej osoby, niezależnie od jej orientacji psychoseksualnej czy tożsamości płciowej. Państwo powinno wspierać wszystkie inicjatywy, które pozwalają uczniom czuć się w nich sobą, a także przeciwdziałają homofobii i transfobii. Uważamy, że Tęczowy Piątek powinien zostać objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a przestał być powodem do krucjaty wobec osób, którzy zdecydowali się w nim uczestniczyć.

Poprawa ergonomii nauki

Wielokilogramowe dziecięce plecaki i niewygodne, często nawet zniszczone, krzesła wpisały się już na stałe w rzeczywistość polskiej szkoły. Ma to negatywny wpływ na zdrowie uczniów i uczennic, powodując wady postawy i urazy kręgosłupa. Żeby to zmienić, proponujemy: przeznaczenie znacznych środków na modernizację wyposażenia placówek oświatowych, w tym zakup ergonomicznych krzeseł do klas, umożliwienie przechowywania książek i zeszytów w budynku szkoły dzięki ograniczeniu obowiązku nauki po lekcjach oraz stworzenie nowych wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych, uwzględniające naturalną potrzebę ruchu.

Nauka polskiego języka migowego dla wszystkich

Obecnie nauka języka migowego w Polsce jest niezwykle droga i trudna. W ramach walki z wykluczeniem postulujemy możliwość darmowej nauki tego języka przy każdym starostwie powiatowym.

Ogródki i farmy przy szkołach

W świecie XXI wieku dominuje cyfryzacja i urbanizacja. Aby nie dopuścić do zapaści zdolności manualnych i społecznych wśród uczniów, proponujemy program finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który zakłada powstanie ogródków lub mini-farm przy przedszkolach i szkołach podstawowych. Jako lidera w tej dziedzinie możemy wskazać miasto Nowy Jork, w którym działa już ponad 500 takich miejsc. Praktyczna nauka przyrody, biologii i botaniki na otwartej przestrzeni oraz kontakt z naturą pozytywnie wpłynie na integrację i rozwój już od najmłodszych lat.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl